nižná maľba vo svete
 
Knižná maľba (maľovaná alebo kresbová výzdoba rukopisov) bola známa už v staroveku. Najstaršími dokladmi sú miniatúry na egyptských papyrusových zvitkoch, ilustrujúcich texty kresbou alebo maľbou. O antických rukopisoch sú správy u rímskych spisovateľov. Jedným z najstarších dokladov antických miniatúr je iluminovaný exemplár vergilia zo 4. storočia p.n.l. Na veľmi vysokom umeleckom i technickom stupni bola knižná maľba v byzantskej ríši, ktorá usmernila ďalší vývoj stredovekej miniatúrnej maľby. Byzantská knižná maľba poznala niekoľko techník na jednom kriedovom podklade vo voskovej maľbe, v tempere a priezračných vodových farbách. Byzantské práce majú bohaté fóliové alebo mušľové zlátenie. Zlato sa používalo aj na vnútornú kresbu a modelačné šráfovanie (zlatá kresba). Inkarnát mal často zelenú podmaľbu a nasadené modelačné svetlá. Byzantské rukopisy sa ilustrovali aj okrajovými kresbami, ktoré glosovali text. Luxusné rukopisy boli aj na farebnom (tónovanom) pergamene purpurovej, fialovej, zelenej, modrej alebo žltej farby, so zlatým alebo strieborným textom. Vysoká byzantská nižná kultúra, ktorá bola v podstate pokračovateľkou antickej tradície, uprednostnila narratívnu (fabulačnú) ilustráciu, vysvetľujúcu literárny obsah. Nechýbali v nej ani celostranové obrazy, avšak text a obraz nikdy neboli komponované dovedna do ornamentálneho celku. Princíp ornamentálnej výzdoby spájaním písma a ozdoby do kompozičnej jednoty sa pravidelne uplatňuje až v stredovekej knižnej maľbe, ktorá vzniká v podstate redukciou antických foriem a ich rozkladom do sfér ornamentu, ako aj prevzatím fantastického ornamentu, ktorý sa v 6. a 8. storočí n. l. vyvíjal vo fransko-merovejskej a írskej oblasti. Pre tieto barbarské oblasti sú typické abstraktné prepisy naturalistických motívov, najmä zvieracích a rastlinných, veľmi charakteristické oživenie písmen (živočíšna abeceda) a prevládajúci pletencový ornament. Na rozdiel od rukopisov kresťanskej antiky, ktoré mali fabulačnú obrázkovú ilustráciu a písali sa unciálkou, franské predkarolínske rukopisy sú písané drobnočlennou minuskulou, oživenou veľkými iniciálami ornamentálnych tvarov. Predkalrolínska franská knižná maľba sa označuje podľa oblastných  škôl kláštorných skriptórií so strediskami v Luxeuil, Fleury, Corbie, Laon, Gellone a i. V Írsku nadväzuje knižná maľba na prehistorický keltský ornament fantastických zvierat a na novšie abstraktné ornamenty, prevzaté pravdepodobne zo Sýrie, ako bol pletenec a pásikové rozviliny. Ornamentálny pletencový štýl sa rozšíril predovšetkým v severnej Európe a v oblastiach, kde pôsobili írski misionári. Prvý  mohutný rozkvet stredovekej knižnej maľby nastal v karolínskom období (9. – 10.stor.), v ktorom sa  obnovujú antické tradície a silnie vplyv byzantských miniatúr. Namiesto abstraktného ornamentu  nastupuje opäť zobrazenie prírody, a to nielen v rastlinných motívoch a v ľudskej postave, ale aj  v plastickosti tvarov. Strediskami sú skriptóriá v Cáchach (Aachen) a v Trevíre (Trier), na čele s tzv. palácovou školou ( skupina rukopisov zvaných Adynove), ako aj školy v Tours, Remeši (Reims), Metách, Corbie a v nemeckých kláštoroch (St. Gallen, Fulda, Regensburg (Rezno), Salzburg), v ktorých však splývajú antické (byzantské) motívy so staršími lokálnymi prvkami írsko-škótskej maľby. Štýl nemeckým škôl začína prevládať v otónskej ére (10. – 11. stor.), keď pôsobia veľké skriptóriá v oblasti Reichenau, ako aj v kláštoroch v Regensburgu, Hildesheime, Echternachu, Trevíre, Fulde, Tegernsee a nová škola v Salzburgu. Od polovice 11. storočia rozširujú sa opäť abstraktné tendencie, a to v dôsledku prevahy cirkvi po nástupe Gregora Veľkého. Koncom 11. storočia pri rastúcom význame Francúzska (clermontský snem 1095) a križiackych výprav (Bouillonovo Jeruzalemské kráľovstvo) posilňuje sa opäť byzantská orientácia. Až v sedemdesiatych rokoch 12. storočia dajú sa v knižnej maľbe okrem stáleho tradičného pôsobenia karolínsko-otónskej maľby pozorovať aj nové gotické impulzy, umožnené predovšetkým laicizáciou  knižnej produkcie a jej prenesením do sídel univerzít, kde nastala intenzívna, až masová produkcia, čo viedlo k lacnejšiemu kresbovému spôsobu výzdoby, rozšírenému neskôr najmä cisterciánmi. Románske rukopisy nadväzovali na otónsku a anglosaskú tradíciu tak vo Francúzsku, kde sa knižná maľba sústreďovala v Burgundsku, (Cluny, Citeaux), v severofrancúzskych benediktínskych kláštoroch (St. Omer, St. Vaast, St. Amand, Anchin) a v Limoges, ako aj v Nemecku, kde dosahuje najväčší význam skriptórium sv. Emerama v Regensburgu. Regensburská knižná maľba značne ovplyvnila aj českú knižnú maľbu, ktorá bola predtým v znamení saskej maľby (Gumpoldova legenda), avšak už v poslednej štvrtine 11. storočia mohla mať významnú domácu tradíciu, dôkazom čoho je korunovačný evanjeliár (tzv. vyšehradský kódex) z roku 1085, jeden z najbohatšie vyzdobených kódexov vtedajšej Európy.

S rastúcim významom miest a s rozvojom remesiel prechádza umelecká produkcia postupne do laických rúk a do cechovej organizácie. V polovici 13. storočia je tento proces pri stavebných hutách  už takmer dokončený. Koncom 13. storočia organizujú sa do cechov aj maliari (1286 v Perugii) a začiatkom 14. storočia sú známe už aj cechy pisárov a miniaturistov. Súbežne s týmto procesom laicizácie sa rozvíja aj výtvarná tendencia chápať javy okolitého sveta v ich realite, čo sa odzrkadľuje v plastickom cítení tvarov a priestorovom zobrazovaní, ba zmení to aj ikonografické a typologický program stredoveku. V knižnej maľbe dá sa sledovať aj bohatá výrazová škála gotického umenia, opierajúca sa o citový život človeka. Od nežnej poetickej fabulačnej lyriky rytierskej kultúry, často až strojenej, až po tragické výkriky ľudského utrpenia v drsných preexponovaných formách sú vyčerpané takmer všetky odtiene výrazových možností. V úsilí priblížiť obraz životu eliminuje sa  abstrahujúca lineárnosť obrysov a farebnou modelizáciou sa zdôrazňuje objem (telesnosť). Realistické tendencie sa zosilňujú predovšetkým vo vyvinutých mestských oblastiach, ako bolo Burgundsko (Dijon) a talianske kraje na čele s Florenciou. Vynikajúcim predstaviteľom realistickej knižnej maľby je Jean Pucelle, ktorý pôsobil v Paríži v prvej polovici 14. storočia. V jeho prácach badať harmonický rytmus vlnenia foriem, mäkkosť farebného prednesu a marginálnu výzdobu čerpajúcu z prírody (bodliaky, kvety, vtáky) a oživenú vtipnými obrázkami (drolérie) žánrového charakteru. Vo francúzsko-flámskom prostredí, ktoré prevzalo nejeden impulz aj z Talianska, realistické tradície vyvrchoľujú v skupine kódexov určených pre vojvodu z Berry, z ktorých tzv. krásne hodinky (Très Belles Heures) sú spoločnou prácou Jacquemarta Hesdina a Jacqua Coena. Tí istí maliari zhotovili aj skvostný rukopis, tzv. Grandes Heures du Duc de Berry, a pre tohto vojvodu pracovali aj bratia Pavol, Ján a Herman z Limburgu, vyznačujúci sa už renesančným chápaním. V majetku vojvodu z Berry bola pôvodne  aj tzv. turínsko-milánska modlitebná kniha, ktorej maľby sa pripisujú bratom van Eyckovcom (1413). Druhé veľké stredisko knižnej produkcie 14. a 15. storočia vzniklo na pápežskom dvore v Avignone a bolo prevažne v cirkevných rukách. Táto škola sa výraznejšie orientovala na taliansku tradíciu; strediská mala v starých univerzitných mestách, predovšetkým v Bologni a vo Verone. Verobna zaujala v 14. storočí popredné miesto najmä činnosťou iluminátorov z okruhu Altichiera. V severnom Taliansku badať aj súvislosti s nizozemskou burgundskou maľbou. Za Karola IV. orientuje sa aj česká knižná maľba na progresívny realistický prúd. Spočiatku sa zintenzívňuje vplyv talianskeho trecenta, predovšetkým bolonských prác s ich dekoratívnym charakterom; tento vplyv sa zosilňuje po nastúpení Arnošta z Pardubíc na nový arcibiskupský stolec (1344), pre ktorého pracovalo skriptórium v roudnickom kláštore. V prácach tohto skriptória vystupuje ako dôležitý naturalistický prvok laločný akant, ktorý sa stal príznačným pre celú českú knižnú produkciu, poznačenú silnými realistickými tendenciami veľmi svojského, výslovne meštianskeho charakteru. Až okolo roku 1360 začína sa česká knižná maľba ráznejšie odpútavať od talianskej závislosti, a v prácach určených pre Jana ze Středy dosiahla veľkú samostatnosť aj silnú umeleckú potenciu, takže svojím vplyvom ovládla celú stredoeurópsku oblasť a zapôsobila na baltskú oblasť. Zo silného, až meštiansky robustného realizmu českej knižnej maľby vyrastá bohatý, luxusný sloh knižnej maľby obdobia Václava IV. s rozbujnenou rastlinnou výzdobou a s množstvom malých fabulačných obrázkov a realistických drolérií. Koncom 15. storočia sa prejavuje v českej knižnej maľbe nové neskorogotické chápanie marginálnej výzdoby, až preplnenej širokou bordúrou, komplikovanými arabeskami, kučeravými lupeňmi a bujným kvetenstvom. Tento sloh českej knižnej maľby sa pestoval za Jagelovcov aj na kráľovskom dvore v Budíne, kým v mestských centrách sa uplatňovali tiezvejšie tendencie, redukujúce výdobytky českej knižnej maľby do úspornejších polôh rakúskej, a najmä salzburskej knižnej maľby.